<div class="pbs-main-wrapper"><p><img decoding="async" src="https://cts.ssru.ac.th/Image/IS/PublicNews/Image/3lqwb0gp.jpg" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;"/>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นเลิศด้านการศึกษา</p> <p>ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การเรียนก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถช่วยต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงบัณฑิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งในเรื่องของความรู้ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการศีลธรรมและการดัดแปลงให้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชั้น 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งตั้งใจในการศึกษาวิจัยวิจัยในเรื่องของวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงอย่างเร็วราชภัฏสวนสุนันทา มีความเป็นสุดยอดทางทางการศึกษาด้านใดบ้าง</p> <p><img decoding="async" src="https://ssru.ac.th/img/img_education_faculty-education01.jpg" style="max-width:420px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;"/>1.เราจัดเตรียมให้นักศึกษาได้ศึกษาพร้อมที่จะไปปรับปรุงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับมีการวิจัยนวัตกรรม ดังนี้</p> <p><iframe width="640" height="360"...